Years: 2017-2019

Specialist

อ่านSpecialist เรื่องย่อ เรื่องราวความรักในมหาวิทยาลัยที่ขึ้นๆ ลงๆ พวกเขาถึงวาระแล้ว แต่ไม่รู้จักกัน เขาจงใจขัดขวางการไล่ตามพระเจ้าผู้เป็นชาย เธอวางกรอบเขาไว้เป็นพิเศษ ในที่สุดพวกเขาสามารถแต่งงานได้หรือไม่?